ReadyPlanet.com
dot
dot
dot dot
รู้เรื่องการตลาด

ตลาด (Market)

คำว่าตลาดสำหรับนักการตลาด จะมีความหมายในสองนัย คือ

·        ความหมายแบบแคบ

สถานที่ที่ผู้ซื้อและผู้ขายมาพบกัน เพื่อตกลงแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายสินค้าหรือบริการระหว่างกัน และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในสินค้าหรือบริการนั้นๆ ด้วย

·        ความหมายแบบกว้าง

กลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่มีความจำเป็นและความต้องการ (Needs and Wants) ในผลิตภัณฑ์ มีความเต็มใจ มีความสามารถในการแลกเปลี่ยน และมีอำนาจในการตัดสินใจซื้อ เพื่อให้ได้รับความพอใจของตน

การตลาด (Marketing) ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน และมีผู้ให้ความหมายหรือนิยามของการตลาดไว้เป็นจำนวนมาก เช่น

            การตลาด หมายถึง การเคลื่อนย้ายสินค้า และ/หรือบริการจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคคนสุดท้าย โดยผ่านคนกลางหรือไม่ก็ได้ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้า หรือผู้บริโภคคนสุดท้ายโดยอาศัยกิจกรรมต่างๆ

            นอกจากนี้ Phillip Kotler ผู้ซึ่งเป็นบิดาทางการตลาดยังให้ความหมายของการตลาดว่า เป็นกิจกรรมของมนุษย์ ที่จะดำเนินเพื่อให้มีการตอบสนองความพอใจและความต้องการต่างๆ โดยอาศัยกระบวนการแลกเปลี่ยน

            การตลาด หมายถึง วิธีการทางธุรกิจที่เกี่ยวกับ :

1.      การค้นหาความจำเป็นและความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย

2.      การนำเสนอคุณค่าผ่านกลยุทธ์ทางการตลาดดังต่อไปนี้

-          การพัฒนาสินค้าละบริการซึ่งจะสามารถตอบสนองความจำเป็น และความต้องการของลูกค้า

-          การตั้งราคาที่ลูกค้าเห็นว่าเหมาะสม และเต็มใจที่จะจ่ายเงิน

-          การพัฒนาช่องทางที่จะจัดจำหน่าย เพื่อให้เข้าลูกค้าได้อย่างทีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าได้

-          การติดต่อสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด เพื่อสร้างคุณค่า และช่วยให้เกิดการรับรู้ที่ดีเกี่ยวกับสินค้าและกิจการ

            จากคำจำกัดความเบื้องต้น จึงสามารแยกพิจารณาถึงประเด็นความสำคัญของความหมายทางการตลาดได้ดังนี้  

1.   กิจกรรม เป็นส่วนที่ทำให้สินค้าและบริการไปถึงมือผู้บริโภคคนสุดท้ายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย ส่วนประสมทางการตลาด (การวางแผนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์, การกำหนดราคา, ช่องทางการตลาด และการส่งเสริมทางการตลาด) การวิจัยตลาด และอื่นๆ

2.      การตอบสนองความต้องการหรือความพอใจของผู้บริโภค หรือลูกค้า

3.   ผู้บริโภคคนสุดท้ายหรือลูกค้า ในการดำเนินธุรกิจต่างๆ จะต้องมุ่งเน้นไปที่ผู้บริโภคคนสุดท้าย หรือลูกค้าเป็นสำคัญ ซึ่งผู้บริโภคนี้เป็นไปได้ทั้งที่อยู่ในปัจจุบัน และที่คาดว่าเป็นลูกค้าของธุรกิจในอนาคต

4.   การเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ จากผู้บริโภคคนสุดท้าย จึงจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนซื้อขายเกิดขึ้นได้ ระหว่างผู้ซื้อ (ผู้บริโภคหรือลูกค้า) กับผู้ขาย (ผู้ผลิตหรืคนกลาง)

ดังนั้นหัวใจในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดที่จะต้องคำนึงถึงมี 2 ประการ คือ

-          ความต้องการของมนุษย์ไม่มีสิ้นสุด

-          พฤติกรรมของมนุษย์ หรือของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

 

บทบาทของการตลาด

            การตลาดได้เข้ามามีบทบาทเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตหรือผู้ขาย กับ ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่าง แหล่งเสนอขาย (Supply) กับความต้องการ (Demand) ซึ่งสามารถแสดงได้ดังรูป ต่อไปนี้

 

หน้าที่ของการตลาด

            หน้าที่ของการตลาดหมายถึง หน้าที่ในการทำให้สินค้า และ/หรือบริการมีการเคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคคนสุดท้าย ซึ่งมีหน้าที่ที่สำคัญดังนี้

1.      หน้าที่ในการวิเคราะห์ตลาด เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประเมินลักษณะความต้องการ และขั้นตอนการซื้อของผู้บริโภค

2.      หน้าที่ในการแลกเปลี่ยน เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของการซื้อ รวมถึงการเช่า และการให้เช่าได้

3.      หน้าที่ในการอำนวยความสะดวก เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดมาตรฐานสินค้า ข้อมูลข่าวสาร การเสี่ยงภัย และการเงิน

4.   หน้าที่เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด หรือเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า “Marketing Mixs” ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักทางการตลาด

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4'Ps) ถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารการตลาดการจะทำให้การดำเนินงานของกิจการประสบความสำเร็จได้ขึ้นอยู่กับการปรับปรุงความสัมพันธ์ที่เหมาะสมของส่วนประสมทางการตลาดนี้ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมายให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย

·        ผลิตภัณฑ์ (Product)

·        ราคา (Price)

·        ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place)

·        การส่งเสริมการตลาด (Promotion)

5.      หน้าที่ในการวิจัยทางการตลาด เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด และที่เกี่ยวข้องกับการตลาด

6.      หน้าที่ในการสื่อสารเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารภายในองค์การ

7.      หน้าที่ในการรับผิดชอบต่อสังคม เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองความต้องการของสังคม

 

ความสำคัญของการตลาด

เพื่อให้เกิดภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสำคัญของการตลาด จึงได้แบ่งเป็นระดับต่างๆ ดังนี้

1.  ความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ระบบเศรษฐกิจในความต้องการของทุกประเทศ คือ ระบบเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ และมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และการตลาดจะเป็นกลไกหรือเครื่องมือที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจเกิดสภาวการณ์ข้างต้นได้ด้วยปัจจัยต่างๆ ดังนี้

  • การตลาดเป็นกลไกหลักในการผลักดันให้ระบบเศรษฐกิจสามารถขยายตัวและเติบโต
  • การตลาดจะเป็นเครื่องมือในการยกระดับการดำรงชีวิตของผู้บริโภคในสังคมให้สูงขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นจากระบบการแข่งขันทางการตลาดที่จะเป็นปัจจัยให้ผู้ผลิตเร่งพัฒนาสินค้าหรือบริการของตนให้มีคุณภาพเกิดความสะดวก และมีราคาต่ำกว่าคู่แข่งขัน
  • การตลาดจะเป็นปัจจัยให้เกิดการกระจายรายได้และการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น

2.  ความสำคัญต่อองค์กรธุรกิจ

ตามที่ได้กล่าวถึงความสำคัญของการตลาด ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจไปแล้วนั้น ทำให้พิจารณาได้ว่า การตลาด คือ กิจกรรมหลักประการหนึ่งของภาคธุรกิจ และเป็นเครื่องมือของการสร้างผลกำไรหรือนำไปสู่เป้าหมายอื่นๆ ขององค์กร โดยสามารถประมวลความสำคัญของการตลาดต่อภาคธุรกิจ ได้ดังนี้

  • การตลาด เป็นกิจกรรมหลักขององค์กรธุรกิจที่จะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการขององค์กรไปสู่ผู้บริโภค และนำรายได้มาสู่องค์กรในที่สุด
  • การตลาด นำมาซึ่งความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดขององค์กร เช่น การสร้างผลกำไรสูงสุด และในระยะยาว คือ การขึ้นเป็นผู้นำตลาดขององค์กร หรือแม้แต่การเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค เป็นต้น

3.  ความสำคัญต่อหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร

หน่วยงานภาครัฐ (หมายความรวมถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ) และองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร เช่น สถาบันการศึกษา มูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรเพื่อสาธารณกุศลต่างๆ สามารถนำการตลาดมาเป็นเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานหรือองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้

4.  ความสำคัญต่อผู้บริโภค

ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์จากการตลาดภายในระบบเศรษฐกิจ ดังนี้

  • ผู้บริโภคจะสามารถเลือกสรรสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
  • การตลาด ทำให้สินค้าหรือบริการมีราคาที่ถูกลง เมื่อเทียบกับคุณภาพและความพอใจที่ได้รับ ช่วยให้เกิดการกระจายสินค้าหรือบริการไปสู่ตลาดได้อย่างกว้างขวาง ส่งผลให้องค์กรธุรกิจสามารถบริหารกระบวนการการผลิต และการดำเนินงานด้านอื่นๆ ให้มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจได้

การจัดหาข้อมูลและการวิเคราะห์

            การตัดสินใจทางการตลาดจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยข้อมูลในหลายๆ ด้าน ดังนั้น ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทและคุณค่าของข้อมูล ข้อมูลที่สำคัญ ตลอดจนวิธีการรวบรวมข้อมูล จึงเป็นสิ่งจำเป็น และมีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงาน (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม)

            บทบาทและคุณค่าของข้อมูล

            หน้าที่หลักของผู้บริหาร ในทุกขั้นตอนของกระบวนการบริหาร คือ การตัดสินใจ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอนาคต จึงมีทั้งความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ดังนั้น สิ่งที่จะช่วยผู้บริหารได้ก็คือ “ข้อมูล” หรือ “สารสนเทศ” เพื่อลดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และไม่เป็นอันตรายต่อธุรกิจซึ่งเครื่องมือที่ช่วยในการจัดหาข้อมูลก็คือ “การวิจัย”

            สำหรับบทบาทของข้อมูล อาจพิจารณาในอีกลักษณะหนึ่งได้ดังนี้ คือการตัดสินใจทางการตลาดในหลายๆ สถานการณ์คล้ายกับความพยายามในการปาลูกดอกให้ถูกเป้าหมายในห้องที่มืดสนิท ข้อมูลจึงเปรียบเสมือนแสงเทียนที่จะช่วยให้ความสว่างภายในห้องที่มืดสนิทนั้น

            ข้อมูลที่สำคัญทางการตลาด

            ข้อมูลที่จำเป็นในการวางแผน และควบคุมทางการตลาด ประกอบด้วยข้อมูล 3 กลุ่ม คือ การวิเคราะห์สถานการณ์ ส่วนผสมทางการตลาด และการวัดผลการดำเนินงาน โดยมีรายการข้อมูลตัวอย่างในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้

            1. การวิเคราะห์สถานการณ์

·        การวิเคราะห์การซื้อ (อุปสงค์)

o    ลักษณะลูกค้าและพฤติกรรมการซื้อ เช่น ผู้ซื้อเป็นใคร ซื้ออะไร ซื้อที่ไหน เพราะเหตุใดจึงซื้อ ซื้ออย่างไร ซื้อเมื่อใด ซื้อมากน้อยเพียงใด และพฤติกรรมการซื้อในอนาคต

o       ลักษณะของตลาด เช่น ขนาดของตลาด การแบ่งส่วนตลาด และแนวโน้มของตลาดในอนาคต

·        การแข่งขัน ประกอบด้วยลักษณะของคู่แข่ง จุดอ่อนและจุดแข็ง และสภาพการแข่งขันในอนาคต

·    สภาพแวดล้อมภายนอกและแนวโน้มทั่วไป ได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้ม การกำกับดูแลของรัฐบาล แนวโน้มของเทคโนโลยี และบรรยากาศของการเมือง

·    สภาพภายในกิจการ จะต้องวิเคราะห์ทรัพยากรและความชำนาญของกิจการในด้านที่สำคัญ ทั้งการตลาด การผลิต การเงิน เทคโนโลยี ตลอดจนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

             2. ส่วนผสมทางการตลาด

·        ผลิตภัณฑ์ (Product) ได้แก่ สินค้าและบริการ

o       ลักษณะ/คุณประโยชน์ที่สำคัญ

o       ควรทำสินค้าให้แตกต่างออกไปอย่างไร

o       จะเจาะตลาดส่วนใด

o       บริการ การรับประกัน และบริการอื่นๆ มีความสำคัญเพียงใด

o       จำเป็นที่จะต้องเพิ่มสินค้า/สายผลิตภัณฑ์หรือไม่

o       การบรรจุหีบห่อมีความสำคัญเพียงใด

o       ผู้บริโภคมีความเห็นเกี่ยวกับสินค้าของกิจการอย่างไร เมื่อเทียบกับสินค้าของคู่แข่ง

·        ราคา (Price)

o       ความยืดหยุ่นของปริมาณความต้องการซื้อเป็นอย่างไร

o       นโยบายราคาที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร

o       การสร้างสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ ณ ระดับราคาที่ต่างกัน

o       การโต้ตอบเมื่อคู่แข่งขันลดราคา

o       ราคามีความสำคัญสำหรับผู้ซื้อเพียงใด

·        ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place)

o       ประเภทของคนกลางที่ควรจะให้จัดจำหน่ายสินค้าของกิจการ

o       ทัศนคติและแรงจูงใจของคนกลางในการจัดจำหน่ายสินค้า

o       จำนวนผู้ค้าส่ง/ผู้ค้าปลีกที่จำเป็นต้องใช้

o       อัตราส่วนลดที่เหมาะสม สำหรับคนกลางประเภทต่างๆ

o       รูปแบบการขนส่งที่จำเป็นต้องใช้

·        การส่งเสริมการตลาด (Promotion)

o       งบประมาณการส่งเสริมที่เหมาะสมเป็นเท่าไร

o       การส่งเสริมการขาย การโฆษณา พนักงานขาย มีความสำคัญในการกระตุ้นความต้องการซื้อมากน้อยเพียงใด

o       ส่วนผสมการส่งเสริมที่เหมาะสม

o       การวัดประสิทธิผลของเครื่องมือการส่งเสริม

o       รูปแบบการโฆษณาที่มีประสิทธิผลมากที่สุด

o       สื่อโฆษณาที่มีประสิทธิผลมากที่สุด

              3. การวัดผลการดำเนินงาน

  • ยอดขายในปัจจุบันของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
  • ส่วนแบ่งตลาดในปัจจุบันของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
  • ยอดขาย/ส่วนแบ่งตลาดในปัจจุบัน จำแนกตามประเภทของลูกค้าอาณาเขตการขาย  และอื่นๆ
  • ภาพพจน์ของสินค้า/กิจการ ในทัศนคติของลูกค้า คนกลาง และสาธารณชน
  • ระดับการรู้จักตราสินค้าของกิจการสำหรับการส่งเสริมในปัจจุบัน
  • ระดับการจำได้สำหรับตราสินค้าของกิจการ
  • สัดส่วนของผู้ค้าปลีกรายใหญ่-กลาง-เล็ก ที่จำหน่ายสินค้าของกิจการโดยจำแนกตามภูมิศาสตร์ และประเภทของลูกค้า
  • สัดส่วนของคนกลางที่จำหน่ายในราคาที่ต่ำกว่าราคาขายปลีก ที่กำหนดราคาขายปลีกโดยเฉลี่ยสำหรับสินค้าของกิจการ

 

การวางแผนการตลาด

บทบาทและความสำคัญของแผนการตลาด

1. เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความจำเป็นและความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย รวมทั้งการบรรลุเป้าหมายของกิจการ

2. ป้องกันการสูญเสียเวลา ค่าใช้จ่าย ตลอดจนโอกาสในการทำยอดขาย และกำไรแก่กิจการ

3. ป้องกันการหลงทางตามสถานการณ์ และคู่แข่งขัน

4. เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน และเป็นแนวทางในการกำกับดูแลการทำงานสำหรับผู้บริหารการตลาด

5. สามารถสร้างโอกาสความสำเร็จได้มากกว่าการไม่วางแผน

 

ลักษณะของแผนการตลาดที่ดี

            1. เข้าใจง่ายและประเมินวัตถุประสงค์ของแผนได้ชัดเจน

            2. มีความเป็นไปได้ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

            3. มีการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดที่ดี โดยมีข้อมูลที่เชื่อถือได้สนับสนุนอย่างเพียงพอ

            4. กำกับกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ได้

            5. ใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

            6. สร้างระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ

            7. สามารถประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกลยุทธ์ทางการตลาดที่ได้เลือกสรรแล้ว

 

 bulletหน้าแรก
dot
Inhouse Training
dot
bulletหลักสูตร
bulletอบรมหลักสูตร การสร้างพนักงานบัญชีเอง ภายใน 24 ชม.
bulletอบรมหลักสูตร เทคนิคการวางแผนภาษีของธุรกิจซื้อมา+ขายไป
bulletอบรมหลักสูตร ธุรกิจรับจ้างทำของจะวางแผนประหยัดภาษีอย่างไร?
bulletอบรมหลักสูตร เทคนิคการวางแผนภาษีของธุรกิจบริการ
bulletอบรมหลักสูตร การวางแผนประหยัดภาษีในธุรกิจให้เช่า อพาร์ทเม้นท์
bulletอบรมหลักสูตร ธุรกิจการผลิตสินค้าจะวางแผนประหยัดภาษีอย่างไร?
bulletการจัดทำบัญชีและรายงาน
dot
บริการด้านที่ปรึกษา
dot
bulletรู้เรื่อง SMEs
bulletรู้เรื่องการตลาด
bulletรู้เรื่องการบริหารจัดการ
bulletรู้เรื่องการเงิน
bulletรู้เรื่องการผลิต
dot
บริการด้านจัดทำบัญชี
dot
bulletรับทำบัญชี
bulletตรวจสอบบัญชี
bulletจดทะเบียนธุรกิจ
dot
รับข่าวสาร ฟรี!

dot
dot
บริการสรรพากร online
dot
bulletปฏิทินภาษีอากร
bulletขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
bulletขอคืนภาษี ภ.ง.ด. 90,91
bulletบริการจดทะเบียน online
bulletยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต
bulletติดต่อกรมสรรพากร
bulletDownload แบบแสดงรายการภาษี
dot
บริการบัญชีออนไลน์
dot
bulletข้อมูลผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล
bulletข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
bulletค้นหาเลขทะเบียน เก่า-ใหม่
bulletค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล
bulletแจ้งเพิ่ม ยกเลิก งานทำบัญชี
bulletแจ้งเพิ่ม ยกเลิก งานสอบบัญชี
bulletตรวจค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
bulletตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
bulletหลักเกณฑ์ในการยื่นงบการเงิน
bulletDownload แบบพิมพ์
dot
Link
dot
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletกระทรวงสรรพากร
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletสำนักงบประมาณ
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสำนักงาน ก.พ.ร.
bulletSME BANK
bulletข่าวประจำวัน/หนังสือพิมพ์
bulletDownload
bulletรวมเว็บไซต์
bulletอบรมหลักสูตร การวาง
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท เอส เอ็ม อี ดีเวลลอปเมนท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
27 หมู่ 4 ซอยบงกช 14 ถนนคลองสอง ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
TEL: (02) 902-3243,(02) 902-3306 (092) 412-0888 FAX: (02) 902-3243 E-mail:smednc@hotmail.com