ReadyPlanet.com
dot
dot
dot dot
การจัดทำบัญชีและรายงาน
การจัดทำบัญชีและรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อบันทึกรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้นของกิจการ สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถบริหารงาน ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับฐานะการเงิน และสรุปผลเพื่อให้ได้ข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ในการ ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของผู้บริหารกิจการเจ้าของกิจการหรือบุคคลอื่นๆ เช่น เจ้าหนี้ หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่สนใจ เป็นต้น กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีและรายงาน พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 สามารถศึกษารายละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีการในการจัดทำบัญชีได้จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่เว็บไซต์ http://dbd.go.th ประมวลรัษฏากร การจัดทำบัญชีและรายงานตามประมวลรัษฏากร 1. การจัดทำบัญชีของผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษี ได้มีการกำหนดให้ผู้ทีหน้าที่เสียภาษีจัดทำบัญชีต่างๆ ดังนี้ 1. บัญชีหรือรายงานแสดงรายได้หรือรายจ่ายประจำวัน (รายงานเงินสดรับจ่าย) โดยให้บุคคลธรรมดา ห้างหุ้น ส่วนสามัญ คณะบุคคลที่มิได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีเงินได้ตามมาตรา 40 (5)-(8) แห่งประมวลรัษฏกร มีหน้าที่จัด ทำตามประกาศอธิบดีกรมสรรพกรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 161) เรื่อง กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดาและมิได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจัดทำบัญชีหรือรายงานแสดงรายได้และรายจ่าย ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2549 2. บัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่ายและการนำส่งภาษี โดยผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นผู้จัดทำตาม ประกาศอธิบดีกรมสรรพกร เกี่ยวกับภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 4) เรื่องกำหนดให้ผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้หรือ ภาษีการค้า ณ ที่จ่าย มีบัญชีพิเศษ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2531 3. การจัดทำบัญชีพิเศษของผู้มีเงินได้จากการทำกิจการโรงสีข้าวตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 1) เรื่อง กำหนดให้ผู้มีเงินได้จากการทำกิจการโรงสีข้าวมีบัญชีพิเศษแสดงรายการและปริมาณข้าว เปลือกต้นข้าว ปลายข้าวและรำ ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2522 4. บัญชีพิเศษสำหรับผู้ดำเนินการสถานพยาบาลที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพกร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 10) เรื่อง กำหนดให้ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน มีบัญชีพิเศษ ตามมาตรา 17 แห่งประมวลรัษฏากร ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2522 5. บัญชีพิเศษสำหรับผู้ทำการค้าของเก่าประเภทรถยนต์ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพกรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 12) เรื่อง กำหนดให้ผู้ทำการค้าของเก่าประเภทรถยนต์มีบัญชีพิเศษ ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2523 6. บัญชีพิเศษสำหรับผู้ผลิตหรือรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพกรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ และภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง กำหนดให้ผู้ผลิตหรือรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี มีบัญชีพิเศษ ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2546 7. บัญชีงบดุล บัญชทำการและบัญชีกำไรขาดทุนในรอบระยะเวลาบัญชีตามมาตรา 65 ทั้งนี้ ตามมาตรา 68 ทวิและมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฏากร 2. การจัดทำงายงาน ให้จัดทำรายงานตามที่ประมวลรัษฏากรกำหนด ดังนี้ 1. ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่จัดทำ 1. รายงานภาษีขาย 2. รายงานภาษีซื้อ 3. รายงานสินค้าและวัตถุดิบ 4. รายงานการจ่ายอะไหล่ โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ตามมาตรา 87 แห่งประมวลรัษฏากร และประกาศอธิบดีกรมสรรพกรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 89) เรื่อง กำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดทำรายงาน การลงรายการในรายการเก็บใบกำกับภาษี ตามมาตรา 87 และมาตรา 87/3 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฏากร ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2542 สำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงาน สินค้าและวัตถุดิบ แต่ต้องทำการตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายนของปี และวันที่ 31 ธันวาคมของปี ตาม ข้อ 3 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพกรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 104) เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียน จัดทำรายงานแตกต่างไปจากรายงานตามาตรา 87 แห่งประมวลรัษฏากร ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.243 2. ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะต้องจัดทำรายงานแสดงรายรับก่อนหักรายจ่ายที่ต้องเสียภาษี และรายรับที่ไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษี เป็นรายสถานประกอบการและตามแบบที่อธิบดีกำหนดจามมาตรา 91/14 แห่งปรพมวลรัษฏากร ขณะนี้อธิบดีกรมสรรพกรยังมิได้กำหนดแบบรายงานแต่อย่างใด


bulletหน้าแรก
dot
Inhouse Training
dot
bulletหลักสูตร
bulletอบรมหลักสูตร การสร้างพนักงานบัญชีเอง ภายใน 24 ชม.
bulletอบรมหลักสูตร เทคนิคการวางแผนภาษีของธุรกิจซื้อมา+ขายไป
bulletอบรมหลักสูตร ธุรกิจรับจ้างทำของจะวางแผนประหยัดภาษีอย่างไร?
bulletอบรมหลักสูตร เทคนิคการวางแผนภาษีของธุรกิจบริการ
bulletอบรมหลักสูตร การวางแผนประหยัดภาษีในธุรกิจให้เช่า อพาร์ทเม้นท์
bulletอบรมหลักสูตร ธุรกิจการผลิตสินค้าจะวางแผนประหยัดภาษีอย่างไร?
bulletการจัดทำบัญชีและรายงาน
dot
บริการด้านที่ปรึกษา
dot
bulletรู้เรื่อง SMEs
bulletรู้เรื่องการตลาด
bulletรู้เรื่องการบริหารจัดการ
bulletรู้เรื่องการเงิน
bulletรู้เรื่องการผลิต
dot
บริการด้านจัดทำบัญชี
dot
bulletรับทำบัญชี
bulletตรวจสอบบัญชี
bulletจดทะเบียนธุรกิจ
dot
รับข่าวสาร ฟรี!

dot
dot
บริการสรรพากร online
dot
bulletปฏิทินภาษีอากร
bulletขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
bulletขอคืนภาษี ภ.ง.ด. 90,91
bulletบริการจดทะเบียน online
bulletยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต
bulletติดต่อกรมสรรพากร
bulletDownload แบบแสดงรายการภาษี
dot
บริการบัญชีออนไลน์
dot
bulletข้อมูลผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล
bulletข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
bulletค้นหาเลขทะเบียน เก่า-ใหม่
bulletค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล
bulletแจ้งเพิ่ม ยกเลิก งานทำบัญชี
bulletแจ้งเพิ่ม ยกเลิก งานสอบบัญชี
bulletตรวจค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
bulletตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
bulletหลักเกณฑ์ในการยื่นงบการเงิน
bulletDownload แบบพิมพ์
dot
Link
dot
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletกระทรวงสรรพากร
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletสำนักงบประมาณ
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสำนักงาน ก.พ.ร.
bulletSME BANK
bulletข่าวประจำวัน/หนังสือพิมพ์
bulletDownload
bulletรวมเว็บไซต์
bulletอบรมหลักสูตร การวาง
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท เอส เอ็ม อี ดีเวลลอปเมนท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
27 หมู่ 4 ซอยบงกช 14 ถนนคลองสอง ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
TEL: (02) 902-3243,(02) 902-3306 (092) 412-0888 FAX: (02) 902-3243 E-mail:smednc@hotmail.com